Qualificació i Certificació Energètica

La directiva 2002/91/CE estableix l'obligatorietat de proporcionar a compradors i usuaris d'edificis un certificat d'eficiència energètica.

L'expressió del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació és el que es denomina qualificació energètica.

El procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda pel projecte i per l'edifici una vegada acabat amb la conseqüent expedició de certificats d'eficiència energètica en tots dos és el certificat energètic d'un edifici.

El certificat d'eficiència energètica d'edificis servirà per acreditar que en el seu disseny i construcció s'han tingut en compte criteris orientats a aconseguir en els mateixos el màxim aprofitament de l'energia.

La certificació energètica dels edificis té per objectiu proporcionar informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis als intervinents en el sector de l'edificació, a més d'incloure opcions per a la millora d'aquestes característiques energètiques.

S'incentiva als promotors a construir edificis més eficients i anima a la rehabilitació d'edificis perquè consumeixin menys energia. Això s'aconsegueix perquè, en primer lloc, una promoció amb una qualificació més eficient té una millor imatge, suma un altre argument per a la seva venda i, en segon lloc, l'existència d'un etiquetatge facilita que el consum d'energia es converteixi en un criteri més de compra per part del consumidor.

L'objectiu és limitar les emissions de CO2 i fomentar l'ús racional de l'energia dins del sector de la construcció, un dels sectors més representatius en el consum d'energia, per així contribuir a la millora del medi ambient.

La certificació valora l'eficiència tèrmica dels edificis en dos aspectes: calefacció i producció d'aigua calenta. Per a això es tenen en compte, entre uns altres, aspectes com el grau d'aïllament de l'edifici o les instal·lacions de producció d'energia.

La certificació energètica d'edificis permetrà:

  • Donar a conèixer a l'usuari les característiques energètiques del seu edifici o vivenda.
  • Facturar les despeses d'energia: calefacció, climatització i ACS, en funció del consum real, per així poder distribuir els costos de manera més equilibrada i individualitzada.
  • Permetre la inspecció periòdica de calderes.
  • Realitzar auditories energètiques en edificis d'alt consum d'energia.
  • Controlar l'aïllament tèrmic en edificis de nova construcció.
  • Millorar l'eficiència energètica
  • Rendibilitzar costos
  • Estudiar la viabilitat tècnica dels projectes
  • Millorar el medi ambient