Auditoria Energètica

Una Auditoria Energètica és un procés integral per millorar l'eficiència energètica en edificis, tant en fase de projecte com en edificacions ja construïdes. La limitació de la demanda, la millora de l'eficiència dels equips de consum energètic, i la possibilitat de l'ús de fonts d'energia renovables, ens apropen a l'objectiu final que no és un altre que obtenir un estalvi energètic, i per tant econòmic i mediambiental.

Comprèn tots aquells elements que afecten a la demanda energètica de l'edifici. A més de l'aïllament tèrmic dels tancaments, s'inclouen altres factors que exerceixen un paper cada vegada més important, tals com a instal·lacions de calefacció i aire condicionat, la utilització de fonts d'energia renovable, així com el disseny i ús de l'edifici.

Els amidaments aplicables en edificis ja construïts es donen tant a equips consumidors d'energia com a l'envolupant de l'edifici. Consisteix en la mesura dels fluxos energètics, tant en termes de consums (elèctrics i tèrmics) com de pèrdues (elèctriques, infiltracions, tèrmiques, combustió). Es realitzarà mitjançant eines apropiades tals com a càmeres termogràfiques, tests d'infiltracions, analitzador de xarxes elèctriques, analitzador de gasos de combustió, ….

L'anàlisi tarifària és l'adequació dels contractes de subministrament d'energia elèctrica a la situació real de consums amb la finalitat de minimitzar el cost de l'energia consumida. No és tant una mesura d'eficiència energètica com d'estalvi de costos.

Aquesta avaluació del comportament energètic permet obtenir els coneixements adients del perfil de consum d’energia de l’immoble. En conseqüència permet assessorar en la implantació de les millors solucions per a la generació d’energia i reducció de consums, a més d’incidir en les inversions estimades requerides i la seva amortització econòmica i l’evolució de l’estalvi energètic obtingut.

Existeix la possibilitat per part de l'usuari d'obtenir subvencions tant al procés d'auditoria en si, com a les inversions en equips que millorin l'eficiència energètica. A més existeixen des de les Administracions competents, línies de finançament preferents, amb subvencions al tipus d'interès, així com línies d'avals preferents per a operacions de finançament en aquestes matèries.