Auditoria de Projectes

L’auditoria del projecte és l’instrument que s’utilitza per comprovar l’adequació dels objectius i qualitat final del projecte i dels documents que el componen per poder dur a terme la construcció.

Defineix i implementa un sistema de control continuat del procés de conformació del projecte, analitzant-lo en profunditat abans de l’inici de l’obra per detectar possibles errors que puguin causar problemes abans, durant i després de l’obra.

La base de l’auditoria és analitzar el projecte en busca de conflictes entre documents, havent de confeccionar un programa d’auditories parcials, llistats de comprovacions i finalment un informe de les qüestions detectades i les mesures que s’han de prendre per corregir aquests problemes.

És factible fer auditories parcials en funció dels diferents elements que conformen el projecte tècnic: auditant les instal•lacions, l’eficiència energètica, la sostenibilitat, l’estructura, les solucions constructives generals, amidaments i pressupostos, programa de control de qualitat, detalls constructius, …

L’estudi en profunditat del projecte determina l’èxit assegurat de la bona execució de l’obra.