Anàlisi de Viabilitat de Promocions Immobiliàries

Abans de començar una operació immobiliària s’han d’analitzar tant la seva viabilitat com la determinació dels objectius. L’amplia diversitat de variables que repercuteixen en la rendibilitat i en els objectius del posterior procés edificatori requereixen d’uns acurats estudis tècnics, econòmics i financers.

Aquesta gestió inicial permet de programar i visualitzar, a priori, l’evolució de tot el procés evitant com sigui possible els riscos de la inversió.

L’anàlisi de viabilitat conté la informació necessària per a l’execució de la promoció amb garanties d’èxit. Hi trobem continguts referents al màrqueting immobiliari ( estudi de mercat, disseny de producte, …) avaluació financera i l’anàlisi estratègic i de viabilitat de la promoció ( càlcul de costos i ingressos, pressupost de tresoreria, rendiment i rendibilitat de la inversió, estudi de diferents escenaris, …)