Direcció d’Execució Material d’Obra

El director de l’execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativa la construcció i la qualitat d’allò edificat. Actua com a motor del procés d’execució, orientant i coordinant el complex engranatge de la producció participant a les següents activitats incloses a la LOE :
  • Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.
  • Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.
  • Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.
  • Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.
  • Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, i aportar els resultats del control realitzat.
  • Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l'obra
  • Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.
Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), el director de l’execució d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents:
  • El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les obres.
  • El control d’execució de l’obra.
  • El control d’obra acabada.
A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que contingui els tres punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva preparació.

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el programa de control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar aquest control.

Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel director de l’execució de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els resultats anotats, document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi professional.