Direcció Tècnica de Projectes

El projecte tècnic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres. Un projecte pot constar de diversos projectes parcials o altres documents tals com els definitoris de les instal·lacions, estudis geotècnics, tecnologies específiques, amidaments i pressupostos, manteniment, estudis de seguretat, …. És per això que es requereix d’una qualificada coordinació i gestió del coneixement.

La Direcció Tècnica del projecte garanteix la gestió, organització i administració de recursos de manera que s’aconsegueixin els objectius bàsics de qualitat, temps i costos definits.
És evident que cada projecte presenta singularitats i per aquest motiu és fonamental l’esforç temporal, únic i progressiu que permetrà crear un producte i un servei també únics.

El Director Tècnic del projecte és responsable d’un nombre indeterminat d’activitats tals com:
  • Redacció de la proposta, incloent estimació de costos i temps
  • Planificació i calendarització del projecte
  • Supervisió i revisió completes del progrés i desenvolupament tècnic del projecte
  • Redacció i presentació d’informes periòdics, responsabilitzant-se d’informar els clients i projectistes sobre el projecte