Direcció d’Obra

És el conjunt de funcions per dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació, les condicions del contracte i altres autoritzacions preceptives, amb l’objectiu d’assegurar la seva adequació a la finalitat prevista. La direcció d’obra forma part de la direcció facultativa (LOE).

Les tasques de direcció de l'obra inclouen, segons la LOE:
  • Verificar el replanteig i l’adequació dels fonaments i de l’estructura projectats a les característiques geotècniques del terreny.
  • Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’ordres i assistències les instruccions precises per interpretar correctament el projecte.
  • Elaborar modificacions eventuals del projecte, que siguin exigides per la marxa de l’obra, sempre que s’adaptin a les disposicions normatives previstes i constin en la redacció del projecte.
  • Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que siguin preceptius.
  • Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats que siguin preceptius.
  • Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament amb la DEO.
  • Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb la DEO.