Legalitzacions d’Obres

Es tracta de reconèixer l’existència d’una edificació no legal.

Es vol reconèixer que malgrat que es tracti d’una obra efectuada sense cap permís o llicència, si aquesta hagués estat sol·licitada, la corporació municipal hagués atorgat el corresponent permís suposant que se li hagués lliurat en regla tota la documentació necessària.

Es sol·licita que
la propietat li lliuri tota la documentació que no es lliurà al seu dia per justificar que l’edificació a legalitzar compleix amb tota la normativa edificatoria legal i d’habitabilitat.

Es justifica la nova situació de legalitat de manera que la propietat està obligada a ingressar tots els impostos municipals a què està sotmesa aquesta determinada construcció.

Es volen atorgar tots els drets inherents a la condició de legal de la construcció de manera que pugui tenir tots els serveis urbanístics (llum, aigua, escombraries, ...).