Cèdula d’Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació garanteix el compliment en els habitatges dels nivells mínims d'habitabilitat, d’acord amb la normativa vigent.

És necessària per donar d'alta els subministraments d'aigua, electricitat i gas en un habitatge, ja que les empreses subministradores ho sol·liciten.

Quan es realitzen operacions de lloguer o compra-venda d’un habitatge, en els contractes de lloguer i davant de notari en les transmisions patrimonials hi ha de constar el número de cèdula d'habitabilitat.

La cèdula té una validesa de 15 anys. Un cop ha transcorregut aquest termini cal tornar-la a tramitar.