Assessoria del Manteniment i Conservació dels Edificis

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida útil i amb el pas del temps caldrà fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves condicions d’accessibilitat i confort. Esdevé cada cop més necessària la presència d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici que guiï les operacions que cal fer en cada moment.

ARQGEA ofereix un programa de control i conservació a nivells correctiu, preventiu i predictiu mitjançant la realització d’auditories periòdiques a més de redactar el manual d’ús i manteniment on s’hi inclou el següent contingut:
  • Informes i treballs previs a la redacció del manual de manteniment: especificació i descripció del tipus d’edifici existent, ... plànols generals, quadre d’acabats, instal.lacions, ...informe general de l’edifici, relació amb la normativa vigent, relació d’obres i reformes necessàries amb estimació de costos, ...antecedents de l’edifici, assegurances, informes, reformes, ....
  • Elaboració del Manual de manteniment: solucions adoptades segons el tipus d’edifici, especificació dels quadres de controls sistemàtics i controls cronològics adaptats dels diferents elements de l’immoble, descripció de la forma d’efectuar els controls quantitatius en volum, superfície, unitats o lots, ...