Estudi de Seguretat i Salut

D’acord amb el RD 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres. En aquest estudi s'analitzen tant les unitats d'obra, la tecnologia a utilitzar, els procediments de treball i l'organització de l'obra, com l'entorn i les condicions físiques del lloc. A més es defineix un Pla d'execució d'obra segura, on s'identifiquen els riscos evitables i es determina com evitar-los, i s'identifiquen els riscos inevitables, especificant les mesures per tal de controlar-los i reduir-los al màxim.

L'estudi ha de contenir, com a mínim, els següents documents:
  • Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la utilització pugui preveure, identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar conforme a l'assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que ha d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar. En l'elaboració de la memòria hauran de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar, determinació del procés constructiu i ordre d'execució dels treballs.
  • Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius.
  • Plànols en els quals es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides en la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
  • Amidaments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o projectats.
  • Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut

Plànols

ESS 01 ESS 02 ESS 03 ESS 04
ESS 05 ESS 06 ESS 07 ESS 08
ESS 09 ESS 10 ESS 11 ESS 12