Amidaments i Pressupostos

Els amidaments i el pressupost són una part interessant, i no burocràtica, del projecte, que aporta valor al professional i millora la qualitat de la construcció.

Aquests documents són de vital importància per a la bona execució de l’obra i del seu control econòmic on s’identifiquen els següents objectius:
  • Identificar els processos constructius i les diferents unitats d'obra que intervindran en l'execució a partir dels plànols del projecte i les especificacions de la memòria i dels plecs de condicions.
  • Descriure les diferents unitats d'obra i ordenar-les per capítols en funció de les característiques d'execució de les solucions adoptades i dels processos constructius.
  • Descomposar tots els treballs d'execució, segons els capítols i unitats d'obra establerts.
  • Identificar en els plànols del projecte les unitats d'obra que cal mesurar segons els criteris d'amidaments establerts.
  • Determinar el procediment d'amidament i les unitats de mesura adequades a cada unitat d'obra en funció dels criteris d'amidament adoptats.
  • Amidar les diferents partides en les unitats corresponents i a l'escala adequada, amb mètode i precisió, de forma que els resultats obtinguts estiguin ordenats per unitats d'obra i per capítols, quedin reflectits en el document corresponent i presentin els resultats de forma parcial i total.
  • Confeccionar els preus unitaris i descompostos de les diferents unitats d'obra en funció dels rendiments i preus dels materials, la mà d'obra, el transport, maquinària, mitjans auxiliars i subcontracta.
  • Actualitzar el valor dels diferents preus unitaris i descompostos en funció de l'evolució dels preus, dels rendiments previstos i de les especificacions de cada unitat d'obra.
  • Realitzar resums parcials i totals, a partir de l'aplicació de preus a cadascuna de les unitats d'obra establertes en els diferents capítols del pressupost.
  • Confeccionar les certificacions d'obra a partir de les dades de treballs realitzats i el seu contrast amb les del projecte.