Informes i Dictamens

INFORME

S’entén per informe l’exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, ... o bé en l’examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc. En un informe, a diferència d’un dictamen, no s’emet una opinió tècnica.

Un exemple d’informe és la redacció d’un document en el qual es fa constar l’existència de determinades anomalies en un edifici (esquerdes, fletxes, .... ), es defineix la situació i el recorregut, però no s’estableixen les causes ni tampoc els sistemes ni els costos de reparació.

És, per tant, el document base dels dictàmens, certificats o peritatges.

DICTAMEN

S’entén per dictamen l’exposició per escrit de l’opinió que emet el tècnic inspector sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada amb base a l’informe. El dictamen expressa una opinió tècnica.

Si a un informe s’afegeix un apartat en el qual s’emet una opinió sobre les causes de les anomalies, com es poden reparar o quin en serà el cost, s’està fent un dictamen.

S’ha de fer un dictamen a nivell de diagnosi quan les anomalies detectades en un reconeixement requereixin un estudi aprofundit, amb l’ajut de tècnics especialistes, mitjans auxiliars adequats i un pla d’assaig pertinent.

Una diagnosi pot ser tant de parts de l’edifici, com seria el cas d’una diagnosi d’humitats, com de l’edifici sencer.

CERTIFICAT

S’entén per certificat l’instrument en què es verifica un fet i/o unes circumstàncies amb l’edificació o el sòl, a l’efecte de donar-ne constància davant de terceres persones. Els certificats poden tenir entitat pròpia: certificats de final d’obra, d’habitabilitat, de solidesa, d’antiguitat, etc. i que sovint disposen de models oficials.

Un certificat també pot ser la conclusió d’un informe, dictamen o peritatge, que es realitza bàsicament a petició d’un jutge.