Projectes Tècnics d’Arquitectura

S’inclouen les obres d’obra nova, reforma, habilitació, adequació, ampliació, rehabilitació i restauració, reforç i consolidació d’edificacions de conformitat amb la normativa vigent.

El projecte ha de descriure l’edifici i n’ha de definir les obres d’execució amb el detall suficient perquè es puguin valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.

El projecte ha de definir les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que es pugui comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques, a més de la normativa aplicable.

Aquesta definició ha d’incloure, com a mínim, la informació següent:
  • Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, els equips i els sistemes que s’incorporin permanentment a l’edifici projectat, així com les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de dur a terme.
  • Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb indicació de les condicions per executar-les, així com les verificacions i els controls que s’han d’elaborar per comprovar la conformitat amb les indicacions en el projecte. S’han d’especificar les mesures que s’han d’adoptar durant l’execució de les obres, així com en l’ús i el manteniment de l’edifici per tal d’assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
  • Les verificacions i les proves de servei, si s’escau, que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici.
  • Les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat, de conformitat amb les previsions del CTE i amb la normativa addicional que sigui aplicable.
  • S’inclouen els continguts del projecte d’edificació, sense perjudici d’allò que, si s’escau, estableixin les administracions competents.
  • Quan el projecte es desenvolupi o es completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics, s’ha de fer referència a aquests i al seu contingut en la memòria del projecte, i el projectista els ha d’integrar al projecte, sota la seva coordinació, com a documents diferenciats, de manera que no se’n produeixi duplicitat, ni tampoc dels honoraris que ha de percebre els autors dels diferents treballs.

Índex del contingut del projecte

I. Memòria
• Memòria descriptiva
• Memòria constructiva
• Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació
• Compliment d’altres reglaments i disposicions
• Annexos a la memòria
II. Plànols
III. Plec de condicions
IV. Amidaments
V. Pressupost