Assessoria i Millora Energètica de les Instal.lacions

Davant d’una rehabilitació ens podem trobar que la principal millora de l’immoble afecti l’esquema actual de les instal•lacions.

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix un seguit de paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia, que condicionen el disseny de les instal·lacions contingudes en els edificis, requerint el compliment d’exigències de benestar i higiene, d’eficiència energètica i de seguretat.

El RITE considera com a reformes:
 • la incorporació de nous subsistemes de climatització o producció d’aigua calenta sanitària o la modificació dels existents.
 • la substitució d’equips generadors de calor o fred per uns altres de diferents característiques o l’ampliació del nombre de generadors
 • el canvi de tipus d’energia utilitzada o la incorporació d’energies renovables
 • el canvi de l’ús previst de l’edifici
ARQGEA ofereix un servei d’avaluació del comportament energètic dels edificis i de les seves instal•lacions procedint en diferents camps d’actuació:
 • auditoria i diagnosi energètic
  (detecció de ponts tèrmics per termografia d’infrarojos, avaluació del rendiment de calderes de combustibles fòssils i gas, presa de dades de consum en quadre, ...)
 • simulació dinàmica de consum energètic anual
 • possibilitats d’actuacions de millora i estalvi energètic
  (substitució d’instal•lacions poc eficients, implantació d’energies NO contaminants : fotovoltaica, solar-tèrmica, biomassa, microcogeneració, aprofitament d’aigües grises, aprofitament del calor residual , ...), actuacions en l'envolupant de l'edifici, ...
Aquesta avaluació del comportament energètic permet obtenir els coneixements adients del perfil de consum d’energia de l’immoble. En conseqüència permet assessorar en la implantació de les millors solucions per a la generació d’energia i reducció de consums, a més d’incidir en les inversions estimades requerides i la seva amortització econòmica i l’evolució de l’estalvi energètic obtingut.