Àrea de Rehabilitació

Rehabilitar contribueix a la revalorització de l’entorn construït de les nostres ciutats i a una major eficiència de l’ús del territori aportant una major coherència, una racionalització dels desplaçaments i reducció dels costos de contaminació, el que afavoreix un desenvolupament sostenible i durador de les ciutats.

La finalitat de rehabilitar els edificis és mantenir i restaurar els elements definitoris de la seva estructura arquitectònica, restituint l’ús residencial pel que es va concebre o bé el canvi d’ús projectat, reintegrant-se al patrimoni edificat en plena utilitat. Ajuda a preservar la memòria en el marc de la nostra cultura autòctona, és apostar per la conservació entesa com el manteniment i consciència del passat a l’estructura del present.

Rehabilitar és un procés de transformació i millora que s’associa a unes determinades accions i característiques:
Fomentar la cohesió social i evitar l’exclusió social, frenar processos de regressió demogràfica, satisfer les necessitats socials i culturals, revitalitzar, revaloritzar, millorar les condicions d’habitabilitat i la qualitat mediambiental, dinamitzar i diversificar les activitats econòmiques, optimitzar recursos i gestionar eficientment, conservar, integrar, preservar, ....

Rehabilitar i restaurar millora les condicions d’estabilitat i durabilitat del elements a conservar, atenent en especial a les facilitats del seu posterior manteniment. La nova cultura del manteniment preventiu és un valor a promoure i consolidar.

S’aconsella a totes les comunitats de veïns i administracions un manteniment preventiu que n’asseguri un correcte estat de conservació dels edificis, tant a nivell de les instal•lacions com de l’estructura. Aquest manteniment preventiu és necessari per reduir futures patologies i els seus costos de correcció.

La rehabilitació comprèn diverses actuacions que es defineixen segons el grau de profunditat i de la seva localització, així doncs les classificarem en els següents tipus :