Informe d'Avaluació de l'Edifici

Atenent a la nova Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes resulten com a més rellevants les següents novetats:

·  La configuració del deure conservació com un dels deures fonamentals relacionats amb el medi urbà, i, per tant, la seva regulació amb caràcter uniforme, en el marc de les condicions bàsiques d'igualtat que a l'Estat competeix establir.

·  La regulació bàsica d'un Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE), que tracta de superar les insuficiències de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), demanda per l'Estat a partir del Reial decret-llei 8/2011.

El contingut de l’Informe d’Avaluació serà:

a)   L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.

b)   L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització de l’edifici, d’acord amb la normativa vigent, indicant si l’edifici és susceptible o no de realitzar els ajustos raonables per satisfer-les.

c)   La certificació energètica de l’edifici. Amb caràcter informatiu, i amb independència que algun dels habitatges de l'edifici vagi a ser posat en venda o en lloguer.

Per evitar duplicitats entre l’informe i la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), l’informe resultant de la ITE s’integrarà com a part de l’Informe d’avaluació que regula aquesta llei. Si amb la ITE ja es permet avaluar els extrems de les lletres a) i b), es podrà complementar amb la certificació energètica, i tindrà els mateixos efectes que l’Informe d’Avaluació.

·  Sens perjudici del que les Comunitats Autònomes aprovin una regulació més exigent i del que disposin les ordenances municipals, estan obligats a disposar de l’Informe d’Avaluació els següents edificis:

-  Els edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu amb una antiguitat superior a cinquanta anys, en el termini màxim de cinc anys, a comptar des de la data en que assoleixin dita antiguitat, tret que ja comptin amb una inspecció tècnica vigent realitzada de conformitat a la seva normativa aplicable i amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei. En aquest últim cas, s’exigirà l’Informe d’Avaluació quan correspongui la seva primera revisió d’acord amb aquella normativa, sempre que la mateixa no superi el termini de deu anys, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

-  Els edificis que es vulguin acollir a ajudes públiques estatals amb l’objectiu de fer obres de conservació, accessibilitat o eficiència energètica, amb anterioritat a la formalització de la petició de la corresponent ajuda.

-  La resta d’edificis, quan així ho determini la normativa autonòmica o municipal, que podrà establir especialitats d’aplicació de l’informe, en funció de la seva ubicació, antiguitat, tipologia o ús predominant.

L’Informe d’Avaluació tindrà una periodicitat mínima de deu anys, podent establir les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments una periodicitat menor.