Eficiència Energètica

L'Eficiència Energètica es pot definir com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.

El sector de la construcció és clau en el consum d'energia estimant-se que els edificis representen al voltant del 40% del consum d'energia, i l'estalvi potencial d'energia que es pot desenvolupar en els mateixos supera el 20%.

El canvi en el marc normatiu produït per aprovació de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica en Edificació, 2002/91/CE i el seu trasllat a la legislació espanyola està fent aparèixer nous requeriments en el sector de l'edificació en aquells aspectes relatius al consum d'energia, il·luminació, aïllament, calefacció, climatització, aigua calenta sanitària, certificació energètica d'edificis o utilització de l'energia solar.

Actualment existeixen varis documents legals engegats per l'Administració per donar resposta a aquests nous requeriments:

 • NBE-CT-79. Actualització de les Normes Bàsiques de l' Edificació
 • LOE. Llei d'Ordenació de l'Edificació
 • Directiva 93/76/CEE (SAVE). Directives europees
 • RITE. Reglament de les Instal.lacions Tèrmiques dels Edificis
 • CTE. Codi Tècnic de l'Edificació
 • Directiva 2002/91/CE. Eficiència Energètica dels edificis
 • Certificació Energètica dels Edificis
 • Pla de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética a Espanya
 • Plan de Fomento de las Energías Renovables

Fins ara, la normativa vigent en aquest capítol estava dirigida als edificis de nova construcció i als edificis existents que sofreixin modificacions, reformes o rehabilitacions. Amb el nou Reial decret, l'àmbit d'aplicació s'amplia per obligar al fet que tots els edificis existents, quan es venguin o lloguin, disposin d'un certificat d'eficiència energètica.

Les eines d'avaluació que proporcionen una informació objectiva sobre les característiques energètiques són:

Les energies renovables, a més, pel seu caràcter autòcton contribueixen a disminuir la dependència del nostre país dels subministraments externs, minoren el risc d'un proveïment poc diversificat i afavoreixen el desenvolupament tecnològic i la creació d'ocupació.

Els sistemes amb major difusió són:
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltàica
 • Energia eòlica
 • Biomassa
 • Biocombustibles
 • Energia Geotèrmica